Integritetspolicy

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på HSK Fastigheter AB. Vi gör allt vi kan för att skydda dina uppgifter från obehöriga och värnar om din integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i GDPR.

Definitionen av GDPR (general data protection regulation): Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/697 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Denna integritetspolicy redogör för vilka typer av personuppgifter som HSK Fastigheter AB (nedan kallat ”vi”) kan komma att behandla, för vilka ändamål samt behandlingstid. Vi redogör även för hur du som registrerad kan utöva dina rättigheter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
HSK Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för den behandling av personuppgifter som sker inom organisationen. Som personuppgiftsansvarig har HSK Fastigheter AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN
Denna integritetspolicy gäller:

 • för den personuppgiftsbehandling som sker när du ställer dig i vår bostadskö/ gör en intresseanmälan.

 • för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du erbjuds bostad.

 • för den personuppgiftsbehandling som sker under hyresförhållandet.

 • för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med avslutande av hyresförhållandet och flytt.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter är för att HSK Fastigheter AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som bostadssökande eller hyresgäst. De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss.

Personuppgifter åsyftar alla uppgifter som går att hänföra till dig som fysisk person. HSK Fastigheter AB kan komma att behandla följande av dina uppgifter:

 • Kontaktinformation såsom namn, adress, telefon, e-post.

 • Födelsedata för bostadssökande

 • Personnummer för hyresgäster

 • Övrig information som du lämnar till oss.

 • I vissa fastigheter finns säkerhetskameror vid entré.

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter förutsatt det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.
 

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN OCH RÄTTSLIG GRUND

HSK Fastigheter AB behandlar personuppgifter enligt följande rättsliga grunder:

Samtycke: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Avtalsförhållande: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifterna används för följande ändamål. Den rättsliga grunden anges inom parentes:

 • Tillhandahålla möjligheten att stå i bostadskö och göra intresseanmälan för HSK Fastigheter AB’s bostäder. (Berättigat intresse, Samtycke).

 • Informera hyresgäster om HSK Fastigheter AB som bolag och dess verksamhet (Berättigat intresse, Samtycke)

 • Informera hyresgäster om drift och förvaltning i HSK Fastigheter AB’s fastigheter. (Berättigat intresse. Avtalsförhållande)

 • Hantera hyresförhållandet medan det pågår, exempelvis löpande hyresförvaltning. (Avtalsförhållande)

 • Personuppgifter nödvändiga i bokföringsändamål (Rättslig förpliktelse).

BEHANDLINGSTID

Behandlingstiden för dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av behandling som avses. Personuppgifter i vår bostadskö lagras i höst 2 år om vi inte tidigare ingår ett avtalsförhållande. Personuppgifter nödvändiga för bokföringsändamål lagras i minst 7 år enligt bokföringslagen. Personuppgifter i mailkonversationer (gäller även kontaktformulär på vår hemsida) som inte är känsliga personuppgifter lagras i högst 1 år. I övrigt raderas de uppgifter som inte längre är aktuella när hyresförhållandet upphör genom gallringsfunktioner i vårt fastighetssystem.

UTLÄMNING TILL TREDJEPART

HSK Fastigheter AB lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till försäkringsbolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, jourbolag samt entreprenörer som utför renoveringsarbetet eller skadedjursbekämpning i lägenheten.

Uppgifter lämnas även ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag.
 

DINA RÄTTIGHETER

Som hyresgäst kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Registerutdrag beställs genom att skicka ett skriftligt signerat brev till adressen som återfinns sist i detta dokument.

Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta utifrån ändamålet. Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen kan du vända dig till ansvarig med hjälp av den kontaktinformation du finner sist i detta dokument.

Om du skulle känna dig missnöjd med vår behandling av dina uppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se. Mer information finns på www.datainspektionen.se.


 

Senast uppdaterad: 2018-05-23


 

HSK Fastigheter AB
Kristian IV:s väg 3
302 50 Halmstad

kontakt@hskfastigheter.se
0707-44 71 15